Sprzeczność korzyści z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej jako przesłanka stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania

Tax benefit being contrary to the object and purpose of the applicable provision of the law as prerequisite for Polish GAAR application

Author:

Mikołaj Kondej

Streszczenie:

W artykule omówiono przesłankę stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, którą pozostaje sprzeczność korzyści podatkowej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej. Wskazano w nim, iż celem klauzuli pozostaje umożliwienie organom podatkowym wyjścia poza możliwe językowe rozumienie tekstu prawnego (przekroczenie granicy językowej wykładni) w celu opodatkowania sztucznych działań podatnika pozwalających mu na uzyskanie nieuzasadnionej korzyści podatkowej.   

Summary

The article discusses one of the conditions required for application of polish general anti avoidance rule (GAAR), which is obtaining a tax benefit that is contrary to the object, or purpose of the applicable provision of the tax law. Author points out to that aim of the polish GAAR is allowing the tax authorities to derive tax consequences from the spirit of the law, rather that the law wording, in case artificial tax payer action results in unjustified tax benefit.  

Słowa kluczowe:

klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, wykładnia celowościowa, cel przepisu, przedmiot przepisu, korzyść podatkowa, unikanie opodatkowania, sprzeczność z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej

Key words:

general anti avoidance rule, GAAR, teleological interpretation, aim of the regulation, object of the regulation, tax benefit, tax avoidance, tax benefit contrary to the object or purpose of the applicable provision of the tax law

[PDF]