Udostępnianie broni i amunicji przez jej właściciela osobom trzecim, na gruncie ustawy o broni i amunicji

Udostępnianie broni i amunicji przez jej właściciela osobom trzecim, na gruncie ustawy o broni i amunicji

Lending of weapons and amunition by owner to thir parties on ground of polish weapons and ammunition act

Streszczenie
Publikację poświęcono wyjaśnieniu problematyki prawnej związanej z dopuszczalnym zakresem udostępniania broni i amunicji osobom trzecim przez jej właściciela. Artykuł stanowi omówienie przepisów ustawy o broni i amunicji, ze szczególnym uwzględnieniem art. 28.

Summary
The aim of the article is to present rules of lending of weapons and ammunition by their owners to third parties. Articles presents regulation of polish act on weapons and ammunition, in particular article 28.

Słowa kluczowe
Użyczenie broni, ustawa o broni i amunicji

Key words
Weapons lending, act on weapons and ammunition

[PDF]