Środki nadzoru nad hurtowym obrotem produktami energetycznymi („REMIT”)

Monitoring instruments on the wholesale energy markets (“REMIT”)

Author:

Oskar Skibiński

Streszczenie

Artykuł dotyczy analizy wybranych instrumentów nadzorczych przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii oraz innych regulacjach krajowych przez wzgląd na konieczność zapewnienia ich egzekwowalności oraz sankcjonowania ewentualnych naruszeń uczestników rynku. Analizę wzbogacono porównaniem przedmiotowych instrumentów z tymi, które stosuje się obecnie w stosunku do uczestników rynku kapitałowego, co doprowadziło do wskazania obszarów wymagających interwencji prawodawcy europejskiego. Dotyczą one m.in. obowiązków rejestracyjnych oraz informacyjnych, praktyki gromadzenia danych czy sankcji stosowanych w przypadku naruszenia.

Summary

The article is devoted to a analysis of selected monitoring instruments, which has fostering or weakening effect on the confidence in the wholesale electricity and gas markets. The author analyzes the Regulation (EU) no 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency and other domestic regulations in order to identify these instruments from the perspective of enforcement and sanctioning of possible violations of market participants. The author compare given results with established monitoring practices on capital markets. The result of this comparison can be considered as a guide in the context of reshaping the actual monitoring practices on the wholesale energy markets in the most efficient way, especially in registration and information obligations, data collection practices and penalties applicable to infigements.

Słowa kluczowe

rozporządzenie REMIT,  rynek energii, nadzór, sankcje, kontrola, regulacja

Key words

REMIT, wholesale energy markets, monitoring, sanctions, regulation

[PDF]

 

 

Posted in Law

Udostępnianie broni i amunicji przez jej właściciela osobom trzecim, na gruncie ustawy o broni i amunicji

Udostępnianie broni i amunicji przez jej właściciela osobom trzecim, na gruncie ustawy o broni i amunicji

Lending of weapons and amunition by owner to thir parties on ground of polish weapons and ammunition act

Streszczenie
Publikację poświęcono wyjaśnieniu problematyki prawnej związanej z dopuszczalnym zakresem udostępniania broni i amunicji osobom trzecim przez jej właściciela. Artykuł stanowi omówienie przepisów ustawy o broni i amunicji, ze szczególnym uwzględnieniem art. 28.

Summary
The aim of the article is to present rules of lending of weapons and ammunition by their owners to third parties. Articles presents regulation of polish act on weapons and ammunition, in particular article 28.

Słowa kluczowe
Użyczenie broni, ustawa o broni i amunicji

Key words
Weapons lending, act on weapons and ammunition

[PDF]

Posted in Law